Tag: Sumaa Ta

[LYRICS, VIDEO] ‘Sumaa Ta’ (Kankanaey song)

Maligcong, Bontoc, Mountain Province, Philippines (©Michael Rivera)

Nu mabalin lang kuma patayawek nannay nanluluganan ta ta anngay dumna ta ed ili tay manseseed da am-in isdi. . Baka angggay nauto san besaang ay pinaltin da alapo ya anggay inmado […]